Oбщи условия за ползване

Oбщи условия за ползване

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между сайт https://baraka-lab.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: https://baraka-lab.com
 2. Данни за кореспонденция:
  1. Email: barakalab@gmail.com
  1. Телефонен номер: 088 3 371 267
  1. Уеб-сайт: https://baraka-lab.com/
 3. Надзорни органи:
  1. (1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1.  
  1. (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

Запитване за замерване на обекта

Запитвания за изготвяне на  интериорен дизайн

Запитвания за изготвяне на 2D чертежи

Запитвания за изготвяне на 2D функционално разпредекление

Запитвания за изготвяне на 3D визуализации

Запитвания за 360 панорама във всяко помещение

Запитвания за авторски надзор

Запитване за ръководене на проект: бюджетиране, оферти и логистика

Запитвания за изпълнение: бюджетиране, оферти, логистика, приемане на стоки и всичко свързано с цялостното изпълнение на обекта

Получаване на информация относно реализирането на техни интериорни обекти

Получаване на информация относно себестойност на услугите

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план и на базата, на който е изготвена оферта, когато Услугата се предоставя възмездно. 

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно. 

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез договор за Услугата.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква склучване на договор, така и за такива, за които не се изисква сключване на договор. 

(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да сключи договор с Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” , “Запитване“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Договорът се сключва на български език. 

(5) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://baraka-lab.com/, заедно с всички изменения и допълнения в тях. 

(6) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията/запитването и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. 

(7) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(8) Този договор се счита за сключен от момента на извършване при подписване на Ползвателя при Доставчика.

(9) За сключването на този договор на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства или среща при сключване на договора. 

(10) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. 

(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство. 

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на анализ, отстраняване на повреди, корекции и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. 

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://baraka-lab.com/. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата. 

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ПОЛИТИКА НА ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 17. Клиентът има възможност да заплати предоставената от https://baraka-lab.com/ услуга, в един от следните варианти: банков превод, плащане на място.

Чл. 18. Всеки клиент може да се откаже от направената от него поръчка за услуга, предоставена от https://baraka-lab.com/, не по-късно от 48h. При отказ от поръчка в регламентирания срок, клиентът не дължи такса.

Чл. 19. При отказ от направена поръчка до 48 часа преди предоставяне на услугата, в случай, че плащането е извършено чрез банков превод, https://baraka-lab.com/ възстановява заплатените суми чрез нареждане на обратна операция по банковата сметка, с която е направено плащането в срок от 3 работни дни.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 21. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.09.2019 г.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.